Nieuwsgierig? Kom gerust eens kennismaken! contact

Checklist

Zorg dat u bij het (laten) invullen van de aangifte inkomstenbelasting de volgende zaken (voor zover van toepassing) voor uzelf als uw eventuele partner bij de hand heeft:

Deze documenten kunnen wij goed gebruiken:
– Uw kopie van de aangifte van vorig jaar indien NIET door ons verzorgd.

Deze documenten hebben wij zeker nodig (indien nog niet in ons bezit):
– De ontvangen aangiftebrief voor uw aangifte.
– Alle Voorlopige Aanslagen die u het afgelopen jaar en huidige jaar heeft ontvangen.
– Alle definitieve aanslagen die u het afgelopen jaar en huidige jaar heeft ontvangen.
– De eventuele beschikking Voorlopige Teruggaaf (VT).
– De eventuele beschikking Zorgtoeslag.
– De eventuele beschikking Huurtoeslag.
– De eventuele beschikking Kinderopvangtoeslag.
– De eventuele beschikking Kindgebonden budget.
– Belangrijke data in het jaar van aangifte m.b.t. de woning, samenwonen, huwelijk, overlijden en geboorte.
– Alle jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen, neveninkomsten.

Zelf al eerder aangifte via de computer gedaan?
– Wij hebben uw DigiD code niet nodig. Het is een persoonlijke zeer vertrouwelijke toegangscode die u nooit aan derden verstrekt.
De aangiften inkomstenbelasting worden door ons via een beveiligd certificaat in een eigen elektronische postbus bij de Belastingdienst gestuurd.

Bijverdiensten?
– Een overzicht van inkomsten en onkosten m.b.t. bijverdiensten.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer?
– OV-verklaring of reisverklaring van de werkgever inclusief de vervoers- of opwaardeerbewijzen.

Lijfrente?
– De polis en overzicht van betaalde premies (afdrachtbewijzen).
– Recent pensioenoverzicht (met A-factor) die uw pensioenverzekeraar u heeft verstrekt.
– Eventuele verklaringen m.b.t. pensioentekorten.

Premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering?
– Het jaaroverzicht dat uw verzekeraar aan u heeft verstrekt.

Eigen huis of woonboot?
– Actuele WOZ waarde. Let op: Deze wordt jaarlijks aangepast en kunnen wij zelf uit een register halen.
De WOZ waarde 2023 treft u op de aanslag OZB die u in 2023 heeft betaald met waardepeildatum 1-1-2022 (!).
– Betaalde hypotheekrente (jaaroverzicht).
– Restschuld per 31 december (jaaroverzicht).
– Bij aankoop of gefinancierde verbouwing: alle kosten zoals de afrekennota van de notaris, taxatie-, advies- en NHG kosten.
– Bij erfpacht de opgaaf van betaalde erfpacht in het betreffende jaar.

Alimentatie of onderhoudsbijdrage kinderen?
– De ontvangen of betaalde bedragen van/aan ex-partner en/of kinderen.
– Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van uw ex-partner.
– Voorletters en geboortedata van alle kinderen.
– Plaats van inschrijving kinderen (Gemeentelijke Basis Administratie GBA).
– Aangeven of voor deze kinderen studiefinanciering of kinderbijslag wordt genoten.

Giften?
– Alle aantoonbare betaalde bedragen aan kerken, ANBI-instellingen en politiek. Deurcollectes tellen zonder betaalbewijs niet mee.

Studie?
– De aftrek voor kosten van studie of opleiding voor eigen beroep of andere studie is sinds 1 januari 2022 afgeschaft.

Gehandicapte kinderen?
– Aantal dagen dat de kinderen thuis waren.
– Gereden kilometers voor halen en brengen.

Uitgaven voor ziekte, bevalling, dieet en invaliditeit?
– Alle zelf betaalde kosten en eigen bijdragen.
– Opgaaf van alle niet vergoede hulpmiddelen zoals gehoorapparaten.
– Opgaaf van gereisde kilometers naar ziekenhuizen en de reden daarvan.

Sparen en beleggen?
– Jaaropgaven van bancaire instellingen met vermelding van uw saldo’s per 1/1 en 31/12. Ook van crypto.
– Een overzicht van betaalde of ingehouden dividendbelasting bij beleggingen.
– Actuele WOZ waarden van eventuele tweede woningen.
– Bij een tweede woning indien van toepassing de opgaaf van betaalde erfpacht en ontvangen huur.
– Vorderingen op personen en/of onverdeelde boedels.
– Schulden aan andere personen.

Let op: Met genoemde documenten voorhanden verloopt uw aangifte sneller en vollediger. Voor de goede orde melden wij dat in geval van meerdere of langdurige consulten door het niet volledig zijn van de door u aangeleverde gegevens wij mogelijk genoodzaakt zijn extra kosten te berekenen.